Werkwijze

 

Aanmelding

Nadat de huisarts/ poh gzz een verwijsbrief heeft afgegeven kunt u  contact met ons opnemen voor het inplannen van een intakegesprek, de gegevens hiervoor staan onder het kopje Contact.

 

Indien de verwijsbrief niet is verstuurd via Zorgdomein maar aan u is meegegeven, vragen wij u om deze vooraf via een beveiligde mail naar ons door te sturen. Mocht dat niet mogelijk zijn nemen wij contact op voor het opvragen van informatie in verband met het kunnen aanmaken van een digitaal dossier. 

 

Zonder verwijsbrief wordt de zorg door uw zorgverzekering niet vergoed.  De kosten per behandeling staan onder het kopje Tarieven.

 

Digitaal dossier 

Na de aanmelding maken wij een digitaal dossier voor u aan en ontvangt u per mail informatie over het invullen van een online toestemmingsverklaring en een online vragenlijst (SQ48)

De online vragenlijst (SQ48)  vult u in voor de start van de behandeling (voormeting), dezelfde vragenlijst vult u in als tussen- en/of nameting (dit wordt ROM-men genoemd). Zo kan de vooruitgang van het behandelproces en uw klachten inzichtelijk worden gemaakt. Om deze gegevens te registeren wordt vooraf uw toestemming gevraagd via het online toestemmingsformulier.

Vanaf 1 januari 2014 is het door de overheid verplicht gesteld om anoniem data over de ingezette behandelingen (mits daarvoor aanspraak wordt gemaakt op de zorgverzekering) aan te leveren bij DIS (DBC-informatiesysteem). Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u ons vragen om een formulier ‘Privacyverklaring’. Door het tekenen van dit formulier wordt de aanlevering van gegevens bij DIS uitgesloten.

 

Wachttijd

Om eventuele wachttijd voor u zo functioneel mogelijk te maken krijgt u toegang tot enkele programma's van Therapieland. Zoals het Intakeformulier, het programma: 'een eerste stap naar herstel' en eventueel een programma dat zelfstandig te doorlopen is en passend is bij uw hulpvraag. Wij vragen bij aanmelding of u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

 

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt uw hulpvraag besproken en bekijken we of deze hulpvraag past binnen behandeling vanuit de Basis GGZ. Indien de hulpvraag te complex is verwijzen wij u terug naar de huisarts, al dan niet met advies voor een of meerdere Specialistische GGZ instellingen. Ook kunnen wij u verwijzen naar een Specialistische GGz instelling en brengen uw huisarts daarvan op de hoogte. 

 

Wij vragen u het volgende meenemen naar het intakegesprek:

- Identiteitsbewijs/ Paspoort (daar wij het verplicht zijn het type identiteitsbewijs en nummer te registreren);

- verwijsbrief (indien deze niet digitaal naar ons is verzonden).

 

Behandelplan

Tijdens het tweede gesprek bespreken we het behandelplan dat is opgesteld op basis van de informatie uit de verwijsbrief, het intakegesprek en de vragenlijsten. In het behandelplan staat omschreven wat de diagnose is, welke behandeldoelen er zijn opgesteld en middels welke behandelvormen deze doelen worden bewerkstelligd. Ook staat erin beschreven wat de verwachtte duur is van uw behandeling. 

Nadat u akkoord bent gegaan met het behandelplan en deze hebt ondertekend, sturen wij deze met toestemming van u, ook door naar de verwijzer. 

In overleg openen we voor u in Therapieland het 'Terugvalpreventieplan'. Dit is een praktisch programma waarbij u zelf meer inzicht krijgt in welke signalen u kunt herkennen die een terugval aankondigen en waarbij u handvatten krijgt om zelf sneller in actie komen om een terugval te voorkomen of verminderen.

 

Vervolgbehandelingen

Tijdens iedere nieuwe behandeling blikken we kort terug op de afgelopen sessie. Ook evalueren we tussentijds de gestelde doelen en wordt uw ontwikkeling geëvalueerd aan de hand van de HONOS. 

We besteden aandacht aan psycho- educatie en waar nodig wordt uw omgeving betrokken bij de behandeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw partner of ouder(s). Ook via Therapieland heeft u de mogelijkheid  om zelf mensen uit uw omgeving te betrekken bij het programma dat u doorloopt. 

 

  Afsluiting

  In het behandelproces werken we er naar toe dat we de behandeldoelen binnen het geschatte zorgtraject kunnen bewerkstelligen en daarmee het behandeltraject kunnen afronden. Aan het eind van de behandeling evalueren we het Terugvalpreventieplan dat via Therapieland (of desgewenst gewoon op papier) is opgesteld. Zodat u na de behandeling handvatten heeft om zelfstandig verder te kunnen gaan en een signaleren van een terugval sneller herkent en weet wat u dan kunt doen om dit te verminderen of voorkomen. Indien nodig wordt een terugvalpreventiegesprek ingepland binnen 8 weken na het laatste behandelcontact. 

  Mocht er desondanks toch een terugval plaatsvinden kunt u altijd opnieuw contact opnemen. We bespreken dan de situatie en bekijken of u een nieuwe verwijzing nodig heeft of dat u met een telefonisch gesprek en wat aanwijzingen zelf weer verder kunt. 

   

  Eindmeting en tevredenheidsvragenlijst (CQi)

  U ontvangt vervolgens nog een uitnodiging om de eindmeting in de vullen (SQ48) en de Consumer Quality index (CQi) in te vullen. Dit is een vragenlijst waarin u uw ervaringen met onze zorg kunt invullen zodat wij inzicht krijgen op hoe de kwaliteit van onze zorg door u wordt ervaren. Deze vragenlijst mag u anoniem invullen. 

  Wij vragen u dan ook vriendelijk om deze vragenlijst in te vullen omdat wij hiermee inzicht krijgen in de sterke punten maar juist ook de verbeterpunten van onze zorg.