Werkwijze

 

Wij bieden kortdurende behandelingen binnen de generalistische basis GGZ.

Waarbij wij samen met u, vanuit uw hulpvraag, bespreken welke behandelvorm passend is en hoeveel behandelsessies er ongeveer nodig zijn.  We streven ernaar een passende behandeling te bieden die aansluit op uw hulpvraag, zodat u de zorg krijgt die nodig is maar u wel op een zo kort mogelijke termijn weer zelfstandig verder kunt. 

 

Aanmelding

Nadat de huisarts/ poh gzz een verwijsbrief heeft afgegeven kunt u  zich bij ons aanmelden.

U vult het aanmeldformulier in op onze website waardoor u op de wachtlijst wordt geplaatst. Wij nemen contact met u op zodra u ingepland wordt voor een intakegesprek. 

 

Indien de verwijsbrief niet is verstuurd via Zorgdomein maar aan u is meegegeven, vragen wij u om deze vooraf via een beveiligde mail naar ons door te sturen of af te geven. Mocht dat niet mogelijk zijn nemen wij contact op voor het opvragen van informatie in verband met het kunnen aanmaken van een digitaal dossier. 

 

Zonder verwijsbrief wordt de zorg door uw zorgverzekering niet vergoed.  De kosten per behandeling staan onder het kopje Tarieven.

 

Ook kunnen wij aan de hand van de verwijsbrief inschatten of uw hulpvraag past binnen de zorg die wij kunnen bieden. Mochten wij inschatten dat dit niet het geval is, zullen wij contact hierover opnemen om dit te bespreken. Indien dit inderdaad blijkt te zijn kunt u, in overleg met de huisarts, worden doorverwezen. Zo hoeft u niet onnodig op de wachtlijst te staan en ontvangt u sneller de juiste zorg. 

 

Wachttijd

Om eventuele wachttijd voor u zo functioneel mogelijk te maken krijgt u toegang tot enkele programma's van Therapieland. Zoals het Intakeformulier, het programma: 'een eerste stap naar herstel' en eventueel een programma dat zelfstandig te doorlopen is en passend is bij uw hulpvraag. Wij vragen bij aanmelding of u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. 

 

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt uw hulpvraag besproken en bekijken we of deze hulpvraag past binnen behandeling vanuit de Basis GGZ. Ook wordt de HoNOS+ ingevuld waarmee onder andere de zorgvraagzwaarte in kaart wordt gebracht. 

Zo ontstaat er een duidelijk beeld van de zorgvraag die u heeft en de behandeldoelen die hieraan gekoppeld zijn, ook kan zo een inschatting gemaakt worden van het aantal behandelsessies. 

 

Indien de hulpvraag toch te complex blijkt, kunnen wij u doorverwijzen. Dit kan via de huisarts, al dan niet met advies voor een of meerdere Specialistische GGZ instellingen. Of wij verzorgen de verwijzing naar een Specialistische GGz instelling en brengen uw huisarts daarvan op de hoogte. 

 

Wij vragen u het volgende meenemen naar het intakegesprek:

- Identiteitsbewijs/ Paspoort (daar wij het verplicht zijn het type identiteitsbewijs en nummer te registreren);

- Verwijsbrief (indien deze niet digitaal naar ons is verzonden).

 

Behandelplan

Tijdens het tweede gesprek bespreken we het behandelplan dat is opgesteld op basis van de informatie uit de verwijsbrief, het intakegesprek en de vragenlijsten. In het behandelplan staat omschreven wat de diagnose is, welke behandeldoelen er zijn opgesteld en middels welke behandelvormen deze doelen worden bewerkstelligd. Ook staat erin beschreven wat de verwachtte duur is van uw behandeling. 

Nadat u akkoord bent gegaan met het behandelplan en deze hebt ondertekend, sturen wij deze met toestemming van u, ook door naar de verwijzer. 

In overleg openen we voor u in Therapieland enkele programma's die ondersteunend kunnen werken in het behandelproces en die u thuis kunt uitvoeren, waaronder ook het 'Terugvalpreventieplan'. Dit is een praktisch programma waarbij u zelf meer inzicht krijgt in welke signalen u kunt herkennen die een terugval aankondigen en waarbij u handvatten krijgt om zelf sneller in actie komen om een terugval te voorkomen of verminderen.

 

Vervolgbehandelingen

Tijdens iedere nieuwe behandeling blikken we kort terug op de afgelopen sessie. Ook evalueren we tussentijds de gestelde doelen en wordt uw ontwikkeling geëvalueerd aan de hand van de HoNOS+. Indien blijkt dat onze zorg toch niet voldoende aansluit kan ook tijdens de behandeling ervoor gekozen worden om over te gaan naar een andere zorgverlener of de zorg op te schalen. 

Tijdens de behandeling besteden we aandacht aan psycho- educatie en waar nodig wordt uw omgeving betrokken.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw partner of ouder(s). Ook via Therapieland heeft u de mogelijkheid  om zelf mensen uit uw omgeving te betrekken bij het programma dat u doorloopt. 

 

  Afsluiting

  In het behandelproces werken we er naar toe dat we de behandeldoelen binnen het geschatte aantal sessies kunnen bewerkstelligen en daarmee uw behandeling kunnen afronden. Aan het eind van de behandeling evalueren we het Terugvalpreventieplan dat via Therapieland (of desgewenst gewoon op papier) is opgesteld. Zodat u na de behandeling handvatten heeft om zelfstandig verder te kunnen gaan, signalen van een terugval sneller herkent en weet wat u kunt doen om dit te verminderen of voorkomen. Indien nodig wordt een terugvalpreventiegesprek ingepland binnen 2 a 3 maanden na het laatste behandelcontact. 

  Mocht er desondanks later toch een terugval plaatsvinden kunt u altijd opnieuw contact opnemen. 

   

  Eindmeting en tevredenheidsvragenlijst (CQi)

  U ontvangt vervolgens nog een uitnodiging om de Consumer Quality index (CQi) in te vullen. Dit is een vragenlijst waarin u uw ervaringen met onze zorg kunt invullen zodat wij inzicht krijgen op hoe de kwaliteit van onze zorg door u wordt ervaren. Deze vragenlijst mag u anoniem invullen. 

  Wij vragen u dan ook vriendelijk om deze vragenlijst in te vullen omdat wij hiermee inzicht krijgen in de sterke punten maar juist ook de verbeterpunten van onze zorg.